Loke Akademia Profesor Iha Aileu | Partidu Demokratiku

Loke Akademia Profesor Iha Aileu

Loke Akademia Profesor Iha Aileu


Sekretariu Jeral Partidu| Photo Dok: Partidu Demokratiku

Aileu (20/04/2018) : Sekretariu Jeral Pártidu Demokrátiku (PD), Antonio da Conceicão  "Kalohan" promete ba Povu Aileu katak, Pártidu Demokrátiku (PD) sei loke Akademia Professores iha Aileu, wainhira povu fiar no fo votus ba Pártidu Demokrátiku (PD), iha loron 22 fulan Maio, hodi ukun tinan 5. 

SekJen PD ne'e hatete, iha terseiru kongresu edukasaun nian, iha  nia mandatu diskute no deside ona atu hari escola ka academia professor  iha Aileu.
Akademia Professor ne'e atu fo Formasaun ba Profesor.  Prioridade ba Aileu mak sai sentru, atu nune'e bele lori kualidade ensino no kualidade hanorin estudante sira.

"Partido Demokratiku Promete, tanba ba povu Aileu nune,  husu ba ita bo’ot sira hotu husi ba ferik no katus sira hotu vota ba PD, tanba Aileu iha akademia da Profesores iha ne’e hodi nune’e fo kualidade edukasaun ida ba Timor laran tomak," hatete Sekretariu Jeral Pártidu Demokrátiku (PD), Antonio da Conceicão "Kalohan".

Pártido Demokrático Official Website